សំណួរដែលគេចូលចិត្តសួរបំផុតពេលសំភាសន៍ការងារ?
Description

១. សូម​អ្នករៀប​រាប់​អំពី​ខ្លួន​អ្នក​ – ចំណុច​ខ្លាំង និងចំណុច​ខ្សោយ 

២. ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ចង់​បំរើ​ការ​នៅ​ទីនេះ?

៣. ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ឈប់​ពី​ការងារ​បច្ចុប្បន្ន​ (ការងារចុង​ក្រោយ) របស់​អ្នក 

៤. តើ​អ្នក​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា និង​កិច្ចការ​លំបាក​ដោយ​របៀប​ណា?

៥. តើ​អ្នកគិត​ថា​ហេតុ​ដូចម្តេច​បាន​ជា​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​យក​អ្នក? 

៦. តើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​អ្វី រឺ​ក្លាយ​ជា​អ្វី​ក្នុង​រយះ​ពេល​ ៥ ឆ្នាំ​ទៀត?

៧. តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​អ្វី​ចង់​សួរ​ខ្ញុំ​វិញ​ទេ?


Urgent Job show all

Follow Us

Visitors

  • Today 1
  • Yesterday 0
  • This Week 11
  • This Month 11
  • Total 53210